top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Overeenkomstsluitende partij
Op basis van deze algemene voorwaarden (AGB), de klant en
Mondialbirdshop vertegenwoordigd door Aysegül Demirci
Adres: Büchener Weg 8 21481 Lauenburg
Tel: +4941535789161
Fax: +4941535789162
E-mailadres: info@mondialbirdshop.de
Handelsregister: Lübeck ; Identificatienummer voor de belasting over de toegevoegde waarde: DE306455725, hierna "de dienstverrichter" genoemd, het contract wordt gesloten.

Voorwerp van het contract
Dit contract regelt de verkoop van nieuwe goederen uit het gebied / de gebieden van huisdierbenodigdheden groothandel en detailhandel, online handel via de online shop van de leverancier. Voor de details van de betreffende aanbieding wordt verwezen naar de productbeschrijving op de aanbiedingspagina.

Toepassingsgebied & Verdedigingsclausule
(1) Voor de rechtsbetrekkingen die via deze internetwinkel tot stand komen tussen de exploitant van de winkel (hierna te noemen "Provider") en zijn klanten, gelden uitsluitend de volgende algemene handelsvoorwaarden in de desbetreffende versie op het moment van de bestelling.
(2) Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden afgewezen.

Sluiting van het contract
Het contract wordt uitsluitend gesloten in elektronische handelstransacties via het winkelsysteem. In dit verband vormen de gepresenteerde offertes een niet-bindende uitnodiging om via de klantorder een offerte in te dienen, die de aanbieder vervolgens kan accepteren. Het bestelproces voor het afsluiten van het contract omvat de volgende stappen in het shopsysteem:
- Selectie van het aanbod in de gewenste specificatie (grootte, kleur, hoeveelheid)
- Het aanbod toevoegen aan het winkelmandje
- Druk op de 'bestel' knop
- Invoer van het factuur- en afleveradres
- Selectie van de betalingsmethode
- Herziening en verwerking van de bestelling en alle inzendingen
- Druk op de knop 'bestellen met kosten'.
- Bevestigingsmail dat de bestelling is ontvangen.
Met de verzending van de orderbevestiging wordt het contract gesloten.

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de volledige betaling is ontvangen.

Vervaldatum
De betaling van de koopprijs is verschuldigd bij het sluiten van het contract.

Duur van het contract
Het contract wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

Prijzen, verzendkosten, retourkosten
Alle prijzen zijn eindprijzen en zijn inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Naast de definitieve prijzen zijn er, afhankelijk van de wijze van verzending, nog andere kosten die worden weergegeven voordat de bestelling wordt verzonden. Indien er een herroepingsrecht bestaat en hiervan gebruik wordt gemaakt, zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de klant.

Betalingsvoorwaarden
De klant heeft alleen de volgende betalingsmogelijkheden: vooruitbetaling, automatische incasso, betalingsdienstaanbieder (PayPal), creditcard. Andere betaalmethoden worden niet aangeboden en zullen worden geweigerd. Het factuurbedrag dient vooraf te worden overgemaakt op de daar aangegeven rekening na ontvangst van de factuur, die alle gegevens voor de overmaking bevat en per e-mail wordt verstuurd. Het factuurbedrag wordt door de aanbieder geïnd door middel van een automatische incasso van de door de klant aangegeven rekening op basis van de incassomachtiging van de klant. Als er gebruik wordt gemaakt van een escrow-service/betalingsdienstverlener, stelt dit de aanbieder en de klant in staat om de betaling onderling af te wikkelen. De escrow-service/betalingsdienstaanbieder stuurt de betaling van de klant door naar de aanbieder. Zie voor meer informatie de website van de betreffende escrow-dienstverlener/betalingsdienstverlener. Bij betaling met een creditcard moet de klant de kaarthouder zijn. De creditcard wordt gedebiteerd nadat de goederen zijn verzonden. De klant is verplicht het op de factuur vermelde bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te betalen of over te maken op de op de factuur vermelde rekening. De betaling is verschuldigd zonder aftrek vanaf de factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn, die dus wordt bepaald door de kalender, is de klant zelfs zonder aanmaning in gebreke. Een retentierecht van de klant, dat niet gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie, is uitgesloten. Verrekening met vorderingen van de klant is uitgesloten, tenzij deze onbetwist of juridisch bindend zijn.

Leveringsvoorwaarden
De goederen worden onmiddellijk na ontvangst van de betaling verzonden. Gemiddeld worden de goederen uiterlijk na 6 dagen verzonden. De ondernemer verplicht zich tot levering op 6 dagen na ontvangst van de bestelling. De standaard levertijd is 6 dagen, tenzij anders vermeld in de artikelomschrijving. De aanbieder verzendt de bestelling vanuit zijn eigen magazijn zodra de hele bestelling daar op voorraad is of de bestelling wordt door de fabrikant verzonden zodra de hele bestelling daar op voorraad is.

Opstelling van het contract
De klant heeft geen mogelijkheid om zelf direct toegang te krijgen tot de opgeslagen contracttekst.

Disclaimer
(1) Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten, tenzij hieronder anders vermeld. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de aanbieder, indien de klant vorderingen tegen hen indient.
(2) Uitgesloten van het toepassingsgebied en het verweer van de specifieke uitsluiting van aansprakelijkheid zijn claims voor schade door letsel aan leven, lichaam en gezondheid en claims voor schade die voortkomt uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken, bijv. de aanbieder moet de zaak vrij van materiële en juridische gebreken aan de klant overhandigen en de eigendom van de zaak verkrijgen. Eveneens uitgesloten van de uitsluiting van aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten.
(3) De voorschriften van de wet op de productaansprakelijkheid (ProdHaftG) blijven onaangetast.

Gegevensbescherming
In verband met het initiëren, afsluiten, afhandelen en terugdraaien van een verkoopovereenkomst op basis van deze voorwaarden, verzamelt, bewaart en verwerkt de aanbieder gegevens. Dit gebeurt binnen het kader van de wettelijke voorschriften. De aanbieder geeft geen persoonlijke gegevens van de klant door aan derden, tenzij hij daartoe wettelijk verplicht is of de klant daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien een derde partij wordt gebruikt voor diensten in verband met de afhandeling van verwerkingsprocedures, moeten de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming in acht worden genomen. De door de klant in het kader van de bestelling verstrekte gegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op het leggen van contact in het kader van de verwerking van het contract en uitsluitend voor het doel waarvoor de klant de gegevens ter beschikking heeft gesteld. De gegevens worden alleen doorgegeven aan het postorderbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering van de bestelde goederen. De betalingsgegevens worden doorgegeven aan de kredietinstelling die met de betaling wordt belast. Voor zover de opslagtermijnen van commerciële of fiscale aard van invloed zijn op de aanbieder, kan de opslag van sommige gegevens tot tien jaar duren. Tijdens het bezoek aan de internetwinkel van de aanbieder worden geanonimiseerde gegevens geregistreerd, waaruit geen conclusies kunnen worden getrokken over persoonlijke gegevens en die niet bedoeld zijn, met name IP-adres, datum, tijd, browsertype, besturingssysteem en bezochte pagina's. Op verzoek van de klant worden persoonlijke gegevens in het kader van de wettelijke bepalingen gewist, gecorrigeerd of geblokkeerd. Informatie over alle persoonlijke gegevens van de klant is gratis mogelijk. Voor vragen en verzoeken tot verwijdering, correctie of blokkering van persoonlijke gegevens, alsmede het verzamelen, verwerken en gebruiken, kan de klant contact opnemen met het volgende adres: Mondialbirdshop, Aysegül Demirci, Büchener Weg 119 21481 Lauenburg +4941535789161 info@mondialbirdshop.de.

Garantie
(1) De garantierechten van de klant zijn gebaseerd op de algemene wettelijke bepalingen, tenzij hieronder anders is bepaald. Voor schadeclaims van de klant tegen de aanbieder geldt de regeling in § 6 van deze voorwaarden.
(2) De verjaringstermijn voor garantieclaims van de klant bedraagt bij consumenten met nieuw geproduceerde zaken 2 jaar, bij gebruikte zaken 1 jaar. Tegenover ondernemers staat de verjaringstermijn met opnieuw geproduceerde zaken en met gebruikte zaken 1 jaar. De bovenstaande verkorting van de verjaringstermijnen geldt niet voor schadeclaims van de klant wegens schade aan leven, lichaam en gezondheid en voor schadeclaims wegens schending van fundamentele contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken, bijvoorbeeld dat de aanbieder de zaak vrij van materiële en juridische gebreken aan de klant moet overhandigen en de eigendom van de zaak moet verwerven. De bovengenoemde verkorting van de verjaringstermijnen geldt ook niet voor schadeclaims die gebaseerd zijn op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten. Het recht van regres overeenkomstig § 478 BGB is eveneens uitgesloten van de verkorting van de verjaringstermijnen ten aanzien van ondernemers.
(3) Een garantie wordt niet aangegeven door de aanbieder.

Keuze van het recht & de plaats van jurisdictie
(1) De contractuele relatie tussen de aanbieder en de klant is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Uitgesloten van deze rechtskeuze zijn de dwingende voorschriften inzake consumentenbescherming van het land waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft. De toepassing van het VN-aankooprecht is uitgesloten.
(2) De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de klant en de aanbieder is de statutaire zetel van de aanbieder, op voorwaarde dat de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

Scheidbaarheidsclausule
De ongeldigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

bottom of page